Dolakha HRRP Coordination Meeting - September 18, 2017
VENUE     National Reconstruction Authority (NRA) Office Dolakha, Simpani
START     18 September, 2017 12:30 PM
END     18 September, 2017 01:30 PM


Agenda:

  • तेस्रो किस्ता सम्बन्धमा -वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरू/ निजि आवासको निर्माण सम्पन्नताको अवस्था र चुनौतीहरु (related to 3rd Tranche -present status and challenges/ Building completion status and Challenges)
  • प्रगति विवरण सम्बन्धमा (related to Progress Report)
  • सजेदार संस्थाको अद्यावधिक (Partners’ Activities updates)
  • जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन  इकाई- स्थानिय विकास बाट जानकारी (Information from DLPIU- MoFALD)
  • जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन इकाई- शिक्षा बाट जानकारी (Information from DLPIU- Education)
  • जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन  इकाई- सहरी विकास बाट जानकारी (Information from DLPIU- MoUD)
  • राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण बाट जानकारी   (Information from NRA)
  • (बिबिध /समापन AOB/ Closure)

 

Chair: Mr. Sagar Acharya, NRA Dolakha Chief

Guests: Mr. Yekraj Adhikari, DLPIU- Dolakha Chief/ DUDBC Division Chief (TBC)

Guests:District Coorination Committee (DCC), (TBC)

       Guests:Department of Water Supply and Sanitation (TBC)

       Guests:Mr. Gajendra Kumar Raut (DLPIU-Education)

       Guests:MoFALD (TBC)


Meeting Documents List